Kandela tło slidera
Laboratorium KANDELA

Pomiary:

poznaj naszą ofertę
Partner:

Logo Interlis

Spodziewasz się bądź jesteś w trakcie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Zgłoś się do nas, przygotujemy kompleksowe pomiary zgodne z wytycznymi aktualnie obowiązującego prawa pracy.

Laboratorium pomiarowe | KANDELA


Pomiary w środowisku pracy.

KANDELA Laboratorium Badań Środowiska Pracy wraz z grupą Interlis oferują usługi w zakresie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Laboratorium w Pabianicach.

KANDELA to pierwsze tego typu laboratorium w Pabianicach, stworzone przez specjalistów w swojej dziedzinie. Nasi pracownicy charakteryzują się doświadczeniem oraz profesjonalizmem. Zapewniamy krótkie terminy realizacji pomiarów.

Akredytowane laboratorium Grupa Interlis.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji Nr AB 896

Oferta Kandela tło
Oferujemy

Oferujemy kompleksową obsługę firm pod kątem pomiarów:

 • natężenia oświetlenia
 • stężenia pyłów
 • poziomu hałasu w środowisku pracy oraz ogólnym
 • warunków mikroklimatycznych
 • stężeń czynników chemicznych
 • drgań mechanicznych

Pomiary środowiska pracy

Podczas wykonywania pracy pracownicy narażeni są na różnego rodzaju czynniki szkodliwe oraz uciążliwe a dłuższe przebywanie w tego typu warunkach może powodować zmiany zdrowia prowadzące do powstania choroby zawodowej. W zależności od stosowanej technologii i specyfiki pracy w środowisku mogą występować środki chemiczne, pyły przemyslowe, czynniki fizyczne i psychofizyczne takie jak: hałas, drgania, skrajne temperatury, czynniki biologiczne a także czynniki rakotwórcze i mutagenne.Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek przeprowadzać, na swój koszt, okresowe badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także pomiary skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz kontrole instalacji piorunochronnej. Przed zleceniem przeprowadzenia pomiarów akredytowanemu laboratorium pracodawca powinien zebrać następujące informacje:

 • jakie rodzaje szkodliwych czynników występują w środowisku pracy (stale lub okresowo);
 • jakie są ich właściwości chemiczne, fizyczne, biologiczne lub inne;
 • gdzie (na jakich stanowiskach) i z jakim nasileniem one występują.

Dane te pracodawca przekazuje do laboratorium badań środowiskowych, które dokonuje pomiarów, biera próbki a wyniki porównuje z wartościami NDS i NDN, określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) a nastepnie określa odpowiednie działania profilaktyczne.

Badania

Oświetlenie


Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oświetlenia w miejscu pracy. Oswietlenie decyduje zarówno o tym jak widzimy otoczenie, ale także jak sie w nim czujemy. Oświetlenie zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy. Pracodawca powinien zapewnić takie oświetlenie miejsca pracy, by pracownik mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny jednocześnie odczuwając komfort. Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w Brak odpowiedniego oświetlenia, zgodnego z normami, może mieć negatywny wpływ na narząd wzroku pracownika. Niedostateczne doświetlenie stanowiska pracy może skutkować obniżeniem efektywności, a nawet skutkować wypadkiem. Z drugiej strony, zastosowanie zbyt intensywnego oświetlenia może przyczynić się do występowania bólów głowy, złego samopoczucia, a także utraty koncentracji. Nieodpowiednie oświetlenie może w przyszłości wywoływać u pracowników zaburzenia związane z widzeniem.

Hałas


Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy. Hałasem możemy nazwać każdy dźwięk, który może być uciążliwy bądź szkodliwy lub zwiększać ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Negatywny wpływ hałasu na organizm dotyczy narządu słuchu. podstawowymi konsekwencjami długotrwałego narażenia na hałas jest pogorszenie zrozumiałości mowy, problemy w ocenie głośności dźwięków, utrata zdolności rozróżniania wysokości dźwięku a także ograniczenia zdolności określania kierunku dochodzenia dźwięku. Hałas ma olbrzymi wpływ na zdolność koncentracji a tym samym utrudnia wykonywanie prac precyzyjnych i koncepcyjnych. Zbyt wysoki poziom dźwięków może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu, ośrodkowego układu nerwowego, a także zaburzeń koncentracji pracownika. Może pośrednio przyczynić się do występowania wypadków przy pracy.

Stężenie pyłów


Zbyt wysokie stężenie pyłów jest czynnikiem szkodliwym, prowadzącym do chorób zawodowych, takich jak choroby płuc oraz choroby układu oddechowego (np. pylice, beryloza, astma). Pył, na którego wdychanie narażony jest pracownik, może uszkadzać błony śluzowe, powodować uczulenia, a nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Mikroklimat


Środowisko pracy, ze względu na parametry mikroklimatu, dzieli się na umiarkowane, zimne oraz gorące. Właściwy mikroklimat w środowisku pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie oraz samopoczucie pracownika, a w konsekwencji na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i wydajności pracy.

Drgania


Drgania mechaniczne możemy podzielić na:

 • drgania o ogólnym działaniu - są przekazywane do organizmu człowieka poprzez jego nogi, miednicę, plecy lub boki
 • drgania miejscowe - działają na organizm człowieka przez kończyny górne

Negatywne skutki zawodowej ekspozycji na drgania o działaniu ogólnym dotyczą zwłaszcza układu kostnego i narządów wewnętrznych człowieka.

Negatywne skutki ekspozycji na drgania o działaniu miejscowym powodują zmiany chorobowe w układach:

 • naczyniowym
 • nerwowym
 • kostno-stawowym

Czynniki chemiczne


Ze względu na mnogość substancji chemicznych stosowanych w środowisku pracy, trudno jest wymienić wszystkie zagrożenia związane z ich obecnością. Pomiary substancji chemicznych stanowią jeden z istotniejszych aspektów zapewnienia odpowiednich warunków pracownikom. Substancje chemiczne mogą przenikać do organizmu poprzez układ oddechowy, skórę oraz przewód pokarmowy. Najczęstszym jednak sposobem przenikania substancji do organizmu są drogi oddechowe, dlatego pomiary wykonuje się poprzez pobranie próbek występujących w powietrzu.

background
Kontakt

KANDELA
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
Katarzyna Groman


E: biuro@kandela-pomiary.pl
pabianice@interlis.pl
T: +48 507 574 574

ul. Orla 6/8, 95-200 Pabianice

poniedziałek – piątek 8-16